Małgorzata Duś

Adwokat

Adwokat Małgorzata Duś Kancelaria Adwokacka

company

O Mnie

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorców. Przy doradztwie prawnym stawiamy na zrozumienie potrzeb Klienta. Wiemy, że prowadzenie biznesu wymaga pełnego zaangażowania czasowego. Dlatego też kwestie prawne pozostaw nam.

Specjalizacje

  Prawo europejskie
  Prawo gospodarcze
  Prawo spółek
  Prawo Karne
  Prawo obrotu nieruchomościami
  Prawo ochrony konsumentów
  Prawo ochrony środowiska
  Prawo podatkowe
  Prawo pracy
  Prawo odszkodowawcze
  Prawo spadkowe
  Prawo transportowe
  Prawo własności intelektualnej i znaków towarowych
  Prawo Cywilne
  Postępowanie egzekucyjne
  Ochrona danych osobowych
  RODO
  Dochodzenie odszkodowań
  Konstruowanie i opiniowanie umów
  Umowa sprzedaży
  Umowa o dzieło
  Umowa zamiany
  Umowa o roboty budowlane
  B2B
  Rękojmia
  Gwarancja
  Umowa leasingu
  Umowa dzierżawy
  Umowa użyczenia
  Umowa agencyjna
  Poręczenie
  Umowy nienazwane
  Postępowanie nakazowe
  Postępowanie zwykłe
  Odszkodowanie
  Nienależyte wykonanie umowy
  Niewykonanie umowy
  Ochrona dóbr osobistych
  Prawo karne handlowe
  Krajowy Rejestr Sądowy
  Prawo budowlane
  Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Doświadczenie

https://adwokatmalgorzatadus.pl/

Opinie (0)

Moje Artykuły

 • Jak usunąć wspólnika ze spółki komandytowej?

  W jaki sposób można wyłączyć wspólnika z dalszego uczestniczenia w spółce? Jeżeli spór w spółce jest już na takim poziomie, że nie jest możliwe polubowne dogadanie się między wspólnikami i np. sprzedaż praw i obowiązków w spółce komandytowej, to pozostaje już tylko sąd. Sąd może prawomocnym wyrokiem orzec o wyłączeniu wspólnika ze spółki z ważnego powodu. Kiedy sąd oddali powództwo? Aby wyłączenie wspólnika ze spółki komandytowej stało się możliwe sąd w pierwszej kolejności bada, czy ważny powód jest taki, że skutkowałby rozwiązaniem spółki przez sąd, a w dalszej kolejności czy powód ten zachodzi po stronie wspólnika, który ma zostać wyłączony ze spółki. W jednej ze spraw sądowych, rozstrzyganych przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie (I ACa 381/15) wspólnicy chcieli usunięcia jednego ze wspólników spółki. Argumentowali to tym, że utracili zaufanie do tego wspólnika. Niestety w trakcie zbierania dowodów, jeden ze wspólników strzelił sobie w kolano, zeznając, że jak nie było między wspólnikami jednomyślności, to dochodziło do sporu, ale ostatecznie wspólnicy dogadywali się. W konsekwencji Sąd uznał, że spółka komandytowa, której dotyczy ta sprawa, może istnieć, funkcjonować, działać na rynku w zasadzie niezależnie od działań pozwanego jako wspólnika. Zatem, subiektywne odczucia pozostałych wspólników względem pozwanego, z prawnego punktu widzenia, nie mają znaczenia dla funkcjonowania spółki. Kiedy sąd uwzględni powództwo? Oczywiście, czasem dalsze trwanie spółki z jednym ze wspólników nie jest możliwe. Jaki zatem powód musi wystąpić, aby sąd uznał go za wystarczający do usunięcia wspólnika ze spółki? Okoliczności zawinione przez wspólnika: - naruszenie obowiązującego w spółce zakazu konkurencji (art. 56 KSH); - trwałe uchylanie się od wykonywania prawa reprezentacji spółki, zwłaszcza w sytuacji, gdy w danej spółce - przyjęto konstrukcję reprezentacji łącznej; - trwałe uchylanie się od obowiązku prowadzenia spraw spółki (art. 39 § 1 KSH); - rozgłaszanie wśród osób trzecich informacji mogących przynieść szkodę spółce; - wyrządzenie szkody spółce; - popełnienie przestępstwa na szkodę spółki albo jej wspólników; - trwałe uchylanie się od obowiązku wniesienia wkładu (art. 3 KSH). Okoliczności niezawinione przez wspólnika - utrata pełnej zdolności do czynności prawnych przez wspólnika w trakcie istnienia spółki (w wyniku np. ubezwłasnowolnienia); - choroba wspólnika uniemożliwiająca lub utrudniająca w sposób trwały wykonywanie przez niego praw i obowiązków spółkowych, w szczególności ciążącego na tym wspólniku obowiązku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci świadczenia pracy lub usług na rzecz spółki albo obowiązku prowadzenia spraw spółki czy też uniemożliwiająca podjęcie przez tego wspólnika decyzji w przedmiocie zmiany umowy spółki w przypadku obowiązywania zasady jednomyślności zmiany umowy spółki. Oczywiście, jak już wiemy, nie w każdych okolicznościach wymieniona przyczyna może uzasadniać wyłączenie wspólnika. Wszystko zależy od konkretnej sprawy. Czy można wyłączyć wspólnika spółki komandytowej w drodze uchwały? Nie jest dopuszczalne zamieszczenie w umowie spółki klauzuli o możliwości wyłączenia wspólnika z ważnych powodów jednomyślną uchwałą wspólników. Taka klauzula jest bezskuteczna. O wyłączeniu wspólnika może orzec tylko sąd! Kto może żądać usunięcia wspólnika ze spółki komandytowej? Pozew o wyłączenie wspólnika powinni złożyć wszyscy pozostali wspólnicy. Jeżeli spółka składa się z 4 wspólników, trzech z nich będzie po stronie powodowej. Ilu wspólników można wyłączyć ze spółki komandytowej? Pozwanym jest zawsze jeden oznaczony wspólnik. Wykluczone jest wyłączenie dwóch lub więcej wspólników w wyniku jednego postępowania. Aby wyłączyć dwóch lub więcej wspólników konieczne jest wytoczenie powództwa odrębnie w stosunku do każdego z nich. Jaka jest wysokość opłaty od pozwu o wyłączenie wspólnika ze spółki komandytowej? Opłata jest stała i wynosi 5.000 zł. Jakie działania trzeba podjąć po usunięciu wspólnika ze spółki komandytowej? Oczywiście zmianę składu osobowego należy zgłosić do KRS w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku. Należy również pamiętać o obowiązku rozliczenia się z występującym wspólnikiem. Jak się przygotować do postępowania sądowego? Oczywiście dowodem w sprawie mogą być wszelkiego rodzaju dokumenty, np. protokoły z zebrań wspólników, z których wynika, że wspólnik nie uczestniczy w „życiu” spółki. Ale nie tylko! Jeżeli w naszej sprawie nie ma dokumentów, można oprzeć się na dowodach z zeznań świadków. W grę mogą wchodzić także nagrania, fotografie, maile, wiadomości sms - wszystko to, co potwierdza naszą wersję wydarzeń. Masz pytania - skontaktuj się z autorem tego artykułu: Adwokat Małgorzata Duś https://adwokatmalgorzatadus.pl/contact Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, obejmuje stan prawny na dzień 04 marca 2023 r. W żadnym zakresie nie stanowi porady prawnej, ani oferty w rozumieniu przepisów prawa. Autor dokłada wszelkich starań w celu zachowania aktualności oraz rzetelności treści powyższego artykułu, niemniej jednak nie składa żadnych gwarancji, ani nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

  Czytaj dalej  
 • „Dokapitalizowanie” spółki komandytowej

  W związku z przejściowymi problemami finansowymi spółki komandytowej wspólnicy mogą ją wspomóc finansowo na kilka sposobów, co pozwoli na jej przetrwanie w niesprzyjającym okresie. Sposoby dofinansowania spółki komandytowej Do najpopularniejszych sposobów dofinansowania spółki komandytowej należą: podwyższenie wkładu wspólnika; pożyczka od wspólnika. PODWYŻSZENIE WKŁADU Wspólnicy w momencie zakładania spółki komandytowej decydują się na wniesienie wkładów najczęściej w określonej kwocie pieniężnej. Oczywiście w czasie trwania spółki wspólnicy mogą zdecydować, że chcą podwyższyć wartość tych wkładów. W tym celu konieczna jest zmiana umowy spółki, ponieważ to właśnie w jej treści oznacza się wysokość wkładów. Ze względu na to, że mamy do czynienia ze spółką komandytową, konieczna będzie wizyta u notariusza w celu dokonania takich czynności – z jednym wyjątkiem. Kiedy podwyższenie wkładu nie wymaga zmiany umowy spółki komandytowej? W przypadku, gdy w umowie spółki znajdzie się postanowienie, zgodnie z którym wspólnik zobowiązuje się do wniesienia do spółki oznaczonego wkładu w określonym terminie, to kolejna zmiana umowy nie będzie konieczna, a tym samym wizyta u notariusza. Będzie to bowiem wystarczająca podstawa prawna do wniesienia dodatkowego wkładu. Konsekwencje podatkowe O ile podwyższenie wkładu jest neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego i z pewnymi wyjątkami na gruncie podatku VAT, o tyle obowiązkowe będzie odprowadzenie PCC w wysokości 0,5% od wartości wkładów. POŻYCZKA OD WSPÓLNIKA W celu uniknięcia natomiast konieczności zmiany umowy spółki komandytowej i wizyty u notariusza w związku z podwyższaniem wkładu wspólnika, możliwe jest udzielenie pożyczki spółce przez jej wspólnika. W tym celu konieczne będzie tylko zawarcie umowy pomiędzy spółką a wspólnikiem udzielającym pożyczki. Nie będą z tym związane także uciążliwości dotyczące zmiany wpisów w rejestrze przedsiębiorców i dodatkowe opłaty. Konsekwencje podatkowe W tym przypadku jednak wspólnik, który udzielił spółce komandytowej pożyczki będzie musiał odprowadzić 19% podatek dochodowy od przychodu z odsetek. Natomiast, jeżeli pożyczka nie będzie oprocentowana, przychód powstanie po stronie wspólników tej spółki. Podobnie też, jak w przypadku podwyższenia wkładu, konieczne będzie odprowadzenie PCC w wysokości 0,5% od kwoty pożyczki. Masz pytania - skontaktuj się z autorem tego artykułu: Adwokat Małgorzata Duś https://adwokatmalgorzatadus.pl Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, obejmuje stan prawny na dzień 18 marca 2023 r. W żadnym zakresie nie stanowi porady prawnej, ani oferty w rozumieniu przepisów prawa. Autor dokłada wszelkich starań w celu zachowania aktualności oraz rzetelności treści powyższego artykułu, niemniej jednak nie składa żadnych gwarancji, ani nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

  Czytaj dalej  
 • Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

  W pierwszym kwartale 2023 r. liczba zarejestrowanych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wyniosła prawie 14 tysięcy. Sprawdź, jak krok po kroku tworzy się taką spółkę! KROK I: wybierz sposób rejestracji W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że spółkę z o.o. można założyć w Polsce na 2 sposoby: albo za pośrednictwem systemu S-24, albo za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Dlaczego zaczynam od sposobu rejestracji spółki? Przyczyną jest treść umowy spółki: w systemie S-24 wzór umowy jest w 80 % stały i można w nim dokonać niewielkich zmian, natomiast rejestrując spółkę sposobem tradycyjnym, czyli u notariusza, możesz wprowadzić do umowy rozwiązania, które zabezpieczą Twoją pozycję w spółce. KROK II: tworzenie umowy spółki Niezależnie jednak od tego, który wariant wybierzesz, w trakcie tworzenia umowy spółki z o.o. musisz podjąć decyzję m.in. o tym: Jaka będzie nazwa spółki? W jakiej miejscowości spółka będzie miała siedzibę? Czym spółka będzie się zajmowała? Ile będzie wynosił kapitał zakładowy spółki? Jak będzie kształtowała się struktura własnościowa w spółce, czyli ile udziałów obejmie każdy ze wspólników? Na jaki czas spółka ma zostać powołana? Czy w spółce ma być tylko Zarząd i Zgromadzenie Wspólników, czy może również Rada Nadzorcza? Jak zabezpieczyć swoje interesy w spółce? Jeżeli zdecydujesz się na tworzenie spółki u notariusza, możesz wprowadzić do umowy dodatkowe rozwiązania, takie jak: możliwość dokapitalizowania spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego – bez konieczności angażowania notariusza; wprowadzenie do umowy procedury związanej z prawem pierwszeństwa wspólnika do nabycia udziałów sprzedawanych przez innego wspólnika. Uchroni to przed wstąpieniem do spółki osoby niepożądanej, spoza spółki; zastrzeżenie w umowie spółki prawa przyciągania (tzw. klauzula „drag along”), które polega w skrócie na tym, że wspólnik, który chce sprzedać swoje udziały ma prawo „pociągnąć” za sobą pozostałych wspólników spółki; zabezpieczenie wspólników spółki w ten sposób, że w umowie zostanie przewidziana procedura prawa pociągnięcia (tzw. „tag along”), która umożliwi wspólnikom zażądanie od tego wspólnika, który pozyskał inwestora zewnętrznego, aby inwestor złożył również wszystkim pozostałym wspólnikom oferty nabycia udziałów na takich samych warunkach. Oczywiście rozwiązań, które można wprowadzić do umowy jest znacznie więcej, a wymienione powyżej są tylko przykładowymi. KROK III: składanie wniosku do KRS Niezależnie od tego, czy rejestrujesz spółkę przez system S-24, czy Portal Rejestrów Sądowych, musisz złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację tej spółki. Oczywiście do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, w tym również stworzoną umowę spółki. Nie jest możliwe niestety kompletne wyliczenie tych dokumentów, ponieważ zależy to chociażby od liczby wspólników. Jeżeli jednak decydujesz się na założenie spółki przez system S-24 mam dla Ciebie świetną wiadomość! Klikając w link: https://adwokatmalgorzatadus.v.1cart.eu/pl/product/kRPPn/wzory-do-dolaczenia-w-s-24-w-celu-utworzenia-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia możesz otrzymać komplet wszystkich załączników, które trzeba stworzyć samodzielnie. Tych wzorów nie znajdziesz podczas tworzenie wniosku, ponieważ system S-24 nie przewiduje wzorów tych dokumentów. KROK IV: wpis do KRS Jeżeli wszystkie poprzednie kroki zostały wykonane poprawnie sąd zarejestruje spółkę. KROK V: działania po wpisie do KRS Pamiętaj, że wpis do KRS nie kończy Twoich obowiązków, dalsze kroki, to m.in.: konieczność odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki; obowiązek przekazania urzędowi skarbowemu uzupełniających danych, jak np. numer rachunku bankowego, na formularzu NIP-8, w terminie 21 dni lub 7 dni w przypadku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne; rejestracja jako podatnik czynny VAT, zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie 14 dni od rejestracji spółki. W związku z zasadą jednego okienka, nie musisz martwić się z kolei o nr NIP i nr REGON, zostaną one nadane automatycznie wraz z rejestracją spółki. Jeżeli zastanawiasz się jakie rozwiązania w umowie spółki będą dla Ciebie korzystne, zapraszam do kontaktu! Pomogę „uszyć na miarę” umowę dla Twojej spółki oraz we wszystkich pozostałych obowiązkach związanych z rejestracją. Masz pytania - skontaktuj się z autorem tego artykułu: Adwokat Małgorzata Duś https://adwokatmalgorzatadus.pl/contact Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, obejmuje stan prawny na dzień 1 lipca 2023 r. W żadnym zakresie nie stanowi porady prawnej, ani oferty w rozumieniu przepisów prawa. Autor dokłada wszelkich starań w celu zachowania aktualności oraz rzetelności treści powyższego artykułu, niemniej jednak nie składa żadnych gwarancji, ani nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

  Czytaj dalej  

Dzwoni Adwokat wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej aplikacji internetowej, wyrażasz zgodę na naszą polityką prywatności i polityke plików coookies