app logo
Login button

Regulamin i polityka prywatności portalu Dzwoni Adwokat

§1

Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
 • Usługodawca lub Dzwoni Adwokat – Fundacja Lex Moderna z siedzibą w Karbowo ul. Wiosenna 13, 87-300 Brodnica, KRS: 0001063712
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.dzwoniadwokat.pl.
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji w Serwisie.
 • Prawnik – korzystający z serwisu, będący Adwokatem, Radcą Prawnym, Doradcą Podatkowym, Notariuszem, Doradcom Restrukturyzacyjnym.
 • Kancelaria – miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczenia usług prawnych
 • Właściciel – korzystający z serwisu, który jest osobą upoważnioną do zarządzania informacjami o Kancelarii. Uprawnienia te są weryfikowane przez Usługodawcę.
 • Profil – zbiór informacji na temat Prawnika umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL.
 • Rejestracja – proces utworzenia Konta.
 • Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników lub Prawników, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 • Artykuł - Tekst opublikowany w serwisie Dzwoni Adwokat w zakładce artykuły
 1. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2

Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
 • umożliwia Prawnikom publikowanie informacji o sobie skatalogowanych według województw, miast i kategorii;
 • udostępnia wyszukiwarkę Prawników;
 • powiadamia o nowych informacjach;
 1. Dzwoni Adwokat świadczy usługi polegające na informowaniu Użytkowników Internetu o praktyce zawodowej Prawników poprzez umieszczanie informacji o takiej praktyce w Internecie. Na życzenie Prawników Dzwoni Adwokat umieszcza również informacje o praktyce zawodowej Prawników na mapach internetowych oraz tworzy konta dla Prawników do zarządzania informacjami umieszczonymi na mapach. Na mapach internetowych umieszczony zostanie odnośnik (link) do Profilu Prawnika w Serwisie.

 2. Usługodawca daję Prawnikom możliwość tworzenia i udostępniania artykułów o tematyce prawniczej za pośrednictwem portalu i udostępniania ogłoszeń zastępstw procesowych w zakładce giełda zleceń.

 3. W celu świadczenia usług, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 Dzwoni Adwokat może nawiązywać z podmiotami trzecimi stosunki umowne, które są niezbędne dla świadczenia tych usług. W szczególności Usługodawca może zawierać umowy, których celem będzie:

 • zapewnienie wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych,
 • oznaczenie miejsca wykonywania praktyki zawodowej Prawnika na mapach internetowych.
 1. Informacje i opinie o Prawnikach i Kancelariach publikowane są w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy m.in. od adekwatności szukanej specjalizacji prawnej.

 2. Pozycja Prawnika w wynikach wyszukiwania w Serwisie może zależeć w szczególności od takich czynników jak oceny i opinie wystawiane przez użytkowników na profilu prawnika, poziom lub jakości uzupełnienia Profilu, odległości od użytkownika w jakim prawnik wykazał adres swojej działalności.

 3. Dostęp do usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Prawnikach i Kancelariach.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

§3

Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
 • posiadać dostęp do sieci Internet,
 • posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 1. Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z informacjami o Prawnikach oraz korzystać z wyszukiwarki.

 2. Użytkownik może również zgłaszać nadużycia na adres e-mail: dzwoniadwokat@gmail.com.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.

 4. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).

§4

Dodawanie informacji o Prawnikach

 1. Informacje o Prawnikach mogą dotyczyć wyłącznie ich działalności zawodowej.
 2. Niedozwolone jest zamieszczanie informacji o treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu.
 3. Prawnik zamieszczający informacje w Serwisie oświadcza, że udostępniona przez niego informacja o sobie jest prawdziwa i zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy.
 4. Usługodawca ma prawo usunąć informacje o Prawniku, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia informacji Prawnikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, przekazywanych przez Prawników.

§5

Profile i artykuły Prawników, zweryfikowane profile

 1. Utworzenie Profilu nowego Prawnika wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim.
 2. Podstawowe informacje o Prawniku obejmują: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, miejscowość wykonywania czynności w zakresie usług prawnych, a także okręg do jakiego jest wpisany prawnik we właściwym rejestrze, dane adresowe i kontaktowe.
 3. Jeden Prawnik może mieć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Prawników. Profile powtarzające się będą usuwane.
 4. Każdy Prawnik może utworzyć swój Profil lub potwierdzić informacje zawarte na Profilu utworzonym uprzednio w Serwisie. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.Profil, który nie został utworzony przez prawnika lub potwierdzony przez Prawnika oznaczony jest ikoną „Przejmij konto” pod zdjęciem profilowym.
 5. Na Profilu zweryfikowanym Prawnik otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
 • edytować informacje o sobie;
 • dodać swoje zdjęcie;
 • dodawać artykuły o tematyce prawnicze;
 • Ogłaszać potrzebę zastępstwa procesowego na giełdzie zleceń;
 • kontaktować się z Użytkownikami.
 1. Prawnik może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie i zdjęcie logo kancelarii. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Prawnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób i zdjęć nielicujących z profesjonalnym charakterem serwisu.Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Prawnika.
 2. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Prawnik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Serwisie. Usunięcie Konta przez Prawnika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 3. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Prawnika, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
 4. Zamieszczając w Serwisie artykuł, Prawnik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści artykułu udostępnionego przez prawnika na stronie Usługodawcy. Usunięcie Konta przez Prawnika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

§6

Giełda zleceń

 1. Prawnik ma możliwość dodawania ogłoszeń zastępstw procesowych w zakładce giełda zleceń na profilu prawnika.
 2. Utworzenie ogłoszenia na giełdzie zleceń wymaga podania co najmniej podstawowych danych takich jak: treść ogłoszenia, lokalizacje miejsca sprawy, datę, godzinę, stawkę za zastępstwo.
 3. Prawnik ma możliwość wpisać, że stawka jest do uzgodnienia we wiadomości prywatnej.
 4. Usługodawca udostępnia dane kontaktowe prawnika udostępniającego zlecenie na giełdzie zleceń.
 5. Chęć dodatkowych informacji lub chęć przyjęcia zlecenia osoba zainteresowana wysyła w wiadomości prywatnej do prawnika udostępniającego zlecenia za pośrednictwem wybranego komunikatora, który wskazał prawnik w swoich danych kontaktowych na profilu.
 6. Ogłoszenie zastępstwa procesowego na giełdzie zleceń i oferta cenowa w nim zawarta nie stanowią oferty w rozumieniu art 66 Kodeksu Cywilnego.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie lub niewykonanie umowy przez biorącego zlecenie prawnika.

§7

Dodawanie opinii i ocen o Prawnikach

 1. Opinie opatrywane są podpisem Użytkownika.
 2. Opinie i informacje o Prawnikach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Prawnika.
 3. Opinie i informacje o Prawnikach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika dotyczących danego Prawnika (doświadczenia na linii Prawnik - Klient) i muszą one dotyczyć pomocy prawnej świadczonej przez Prawnika, która miała miejsce.
 4. Jeden Użytkownik może zamieścić tylko jedną opinię na Profilu jednego Prawnika. Opinia może dotyczyć kilku zdarzeń związanych z relacją pomiędzy klientem a prawnikiem. Wielokrotne umieszczanie opinii przez tego samego Użytkownika jest zakazane, a system Usługodawcy blokuje możliwość dodawania kolejnych opinii.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Prawników na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
 7. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą. 8 Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie.
 8. Osoby zatrudnione lub współpracujące z tą samą Kancelarią nie mogą nawzajem dodawać opinii o innych osobach zatrudnionych lub współpracujących z tą Kancelarią. Prawnicy o tej samej specjalizacji nie mogą wzajemnie dodawać o sobie opinii.
 9. Użytkownik zamieszczając opinię w Serwisie oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.
 10. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Prawników.
 12. Usługodawca ma prawo wymagać od Użytkownika zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji.

§8

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rejestrację w Serwisie.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Zawierając umowę o świadczenie Usług, Prawnik potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.
 4. Zawierając umowę o świadczenie Usług Prawnik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie.
 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. W celu Rejestracji Użytkownik lub Prawnik wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://www.dzwoniadwokat.pl/register
 7. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
 8. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 9. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy dzwoniadwokat@gmail.com . Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
 10. Usługodawca zapewnia Prawnikom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 11. Utworzenie nowego Profilu przez Prawnika wymaga wypełnienia formularza. Prawnik może zostać poproszony o weryfikację posiadanych uprawnień do wykonywania zawodu lub posiadanych kwalifikacji zawodowych. Przesyłane przez Prawnika informacje służą wyłącznie potwierdzeniu jego prawa do wykonywania zawodu. Brak przekazania powyższych informacji skutkuje brakiem możliwości utworzenia Profilu.
 12. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Prawnika więcej niż jednego Konta.
 13. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
 14. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta.
 15. Prawnik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta
 16. Prawnik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta, z tym że okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 rok ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Prawnika jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

§9

Odpowiedzialność

 1. Prawnicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Prawnik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Prawnika. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Prawników oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Prawnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Prawników.
 3. Prawnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Prawnika. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 5. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych Usług bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 7. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Prawnika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Prawnika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 9. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.
 10. Dzwoni Adwokat, w związku z usługami określonymi w §2 ust. 2 nie gwarantuje Prawnikom określonej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub umieszczenia informacji o ich praktyce zawodowej na mapach internetowych, jak również nie zobowiązuje się, że wszyscy Prawnicy zostaną ujęci w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub że informacja o ich praktykach zawodowej będzie umieszczona na mapach internetowych.
 11. Dzwoni Adwokat nie odpowiada za prawidłowość danych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub map internetowych.

§10

Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: dzwoniadwokat@gmail.com
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Prawnika.
 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Prawnika w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: dzwoniadwokat@gmail.com.
 5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3. Prawnicy ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU DZWONI ADWOKAT

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Polityka prywatności strony internetowej https://www.dzwoniadwokat.pl nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników strony. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny, nie jest umową ani regulaminem.
 2. Wszystkie wyrażenia i słowa zapisywane za pomocą wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z treścią Regulaminu strony internetowej.
 3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Polityką prywatności a zgodami na przetwarzanie danych osobowych, udzielonymi przez osobą fizyczną, podstawą prawną do określenia zakresu działań Administratora są dobrowolnie wyrażone zgody lub przepisy prawa, które znajdują zastosowanie w danej sytuacji faktycznej.

§ 2

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Lex Moderna, z siedzibą w Karbowo ul. Wiosenna 13 87-300 Brodnica KRS: 0001063712 We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail: dzwoniadwokat@gmail.com. Na powyższy adres można przesłać również żądanie udostępnienia informacji o tym, jakich danych osobowych jesteśmy w posiadaniu oraz w jakich celach są przetwarzane. Administrator informuje, że przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz w celu ulepszania systemu pomocy w zakresie RODO, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia, w szczególności nie będą używane do celów marketingowych i przekazywane osobom trzecim. W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym danych osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę. Jeżeli wyraziłeś/aś dodatkową zgodę na używanie technologii cookies (ciasteczek), administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie mogą być również zaufani partnerzy portalu.

§ 3

POZYSKIWANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, w czasie przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Zgodnie z treścią wskazanych aktów prawnych, za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (dalej: „Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Zapewniamy, że pozyskane dane są poufne, bezpieczne i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Przetwarzamy dane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której ten proces dotyczy. Przetwarzamy tylko takie dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony cel, czyli powód przetwarzania. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Stosujemy odpowiednie i adekwatne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, czy ujawnieniem. Dane osobowe przechowujemy w sposób umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Administrator pozyskuje informacje o danych osobowych Użytkowników w następujący sposób; a) poprzez rejestrację Konta Użytkownika i Konta Prawnika; b) poprzez dobrowolną subskrypcję usługi newslettera; c) poprzez zamieszczenie informacji o Prawniku; d) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu kontaktowym lub w wiadomości e-mail; e) poprzez przesłanie reklamacji, wniosku, zapytania lub pisma o innym charakterze;

f) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail przesłanej w związku z chęcią nawiązania współpracy; g) poprzez pliki cookies, piksele lub podobne technologie internetowe. Informuję, że cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika ze zgody Osoby Odwiedzającej Stronę Internetową lub przepisów prawa oraz w wybranych przypadkach jest doprecyzowywany w wyniku działań podejmowanych przez te osoby na stronie lub w ramach innych kanałów komunikacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z określonych funkcjonalności strony (np. Założenie konta Prawnika, zapisania się do newslettera lub skorzystania z formularzy kontaktowych). Twoje dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora w następującym celu: Cel przetwarzania: Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel, jeśli istnieje Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych działaniach, co pozwala na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e- mail. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail, reklamacji, innych wniosków. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności. Obsługa wniosków, udzielenie odpowiedzi na reklamacje konsumenckie. Dochodzenie roszczeń, w tym od osób trzecich, obrona przez nimi. art. 6 ust. 1 lit. a RODO Zamieszczenie komentarza Nawiązanie dialogu z przez użytkownika Strony lub opinii Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Umowy Dostarczania Treści Cyfrowych użytkownikiem badanie opinii konsumentów. zawarcie i realizacja Umowy lub lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem. Obsługa Konta Klienta art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, Archiwizacja dokumentów sprzedażowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych. Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz nam swój adres e- mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe, jak imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci skontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy. Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, należy podać wymagane dane. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z usługi newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera są wykorzystywane w celu przesyłania Państwu newslettera, w którym informujemy Cię o informacjach dotyczących kursów i webinarów on-line, ciekawych promocjach i rabatach, informacjach dot. usług Dzwoni Adwokat, czy bieżących działaniach firmy. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa dobrowolna zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu cyklicznego przesyłania newslettera, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikające z chęci otrzymywania usługi. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje trwałe usunięcie Państwa danych z bazy. Ponadto, w każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, zawartych w art. 20 RODO. Baza danych newslettera jest w odpowiedni sposób zabezpieczona przez Administratora. Newsletter jako baza danych obsługiwany jest poprzez podmiot zewnętrzny. W wiadomościach mailowych mogą znajdować się odnośniki do ukrytych obrazków (tzw. piksel śledzący), np. w celu statystyk otwarcia maila. Konto Prawnika. Zakładając Konto Klienta na naszej Stronie Internetowej przekazujesz mi swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Jest to dobrowolne, lecz niezbędne w celu skutecznego zarejestrowania Konta Prowanika. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu prowadzenia Konta Prawnika, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci jego założenia. Dane będą przetwarzane przez czas posiadania Konta Prawnika, chyba że wcześniej poprosisz o jego usunięcie, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do Konta Prawnika, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, zawartych w art. 20 RODO. W ramach zakładania Konta Prawnika wyrażasz zgodę na subskrypcję usługi newslettera. W przypadku chęci rezygnacji z newslettera Klient powinien napisać wiadomość email na dzwoniadwokat@gmail.com o treści chęci rezygnacji z subskrypcji newslettera.

Dzwoni Adwokat przetwarza dane osobowe Prawników, którzy nie zarejestrowali się na portalu w następujących celach:

 • Informowania użytkowników naszego serwisu o prowadzeniu działalności zawodowej przez Prawników,
 • Umożliwienia użytkownikom dodawania opinii o usługach świadczonych przez prawników oraz zapoznawania się z tymi opiniami,
 • Prowadzenia działalności gospodarczej.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy. Stanowi to samodzielną podstawę dla przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Dzwoni Adwokat polega na informowaniu użytkowników Internetu o praktyce zawodowej Prawnika, w tym jego specjalizacjach prawnych, siedziby kancelarii i opiniach na temat jego działalności. Uważamy, że cel ten nie narusza prawnie chronionych interesów Prawników i nie ma znaczącego wpływu na ich prawo do prywatności. Prawnicy, jako osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, podlegają ocenom społecznym, a korzystający z ich wiedzy i doświadczenia w najważniejszych sprawach życiowych klienci, mają prawo do informacji o ich umiejętnościach i zaangażowaniu. Przetwarzanie danych osobowych nie wpływa negatywnie na Twoje prawa i wolności. Usługodawca przeprowadził test równowagi, który jednoznacznie wskazał, że przetwarzanie danych osobowych nie wpływa negatywnie na Twoje prawa i wolności.

§ 4

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta Prawnika; mail, numer telefonu kontaktowego, Imię, Nazwisko, miejscowość, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP] oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania Konta Prawnika; dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta Użytkownika; mail, numer telefonu kontaktowego, imię, nazwisko, oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania Konta Użytkownika; dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podane podczas korzystania z formularza kontaktowego, przesyłane za pośrednictwem e-mail; czy przekazywane podczas składania reklamacji, skarg lub wniosków, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], numer rachunku bankowego; dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj]; inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem portalu lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii.

§ 5

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych partnerów i podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz usług. Wedle naszej wiedzy, wszystkie podmioty , którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać: a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS, GIODO, Policja, prokuratura, Prezes UOKiK – jeżeli się o to zwrócą do Administratora); b) ponadto w przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych oraz księgowość zewnętrzna; c) ponadto możemy udostępniać dane w pełni zanonimizowane (takie, które nie mogą Państwa zidentyfikować) podmiotom, z którymi współpracujemy. W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies, piksele lub funkcje marketingowe zbliżone do cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w naszej Polityce Cookies. 4. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także np. w przypadku Google Analytics siedzibę poza terytorium EOG. W związku z treścią orzeczenia TSUE Schrems II (C-311/18), mamy włączoną anonimizację Państwa numerów IP – nie przekazujemy tych danych do USA. Pozostałe dane przesyłane do Google nie mają cech danych osobowych, tj. nie można na ich podstawie zidentyfikować konkretnej osoby fizycznej.

§ 6

ARCHIWIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie Administrator bezpiecznie usunie Państwa dane osobowe.
 2. Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej: Dane powiązane z procedurą sprzedaży , umową o dostarczanie treści cyfrowych Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego, e-mail. Dane zawarte w opiniach 5 lat. Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu. 5 lat dane dla celów marketingowych W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane zawarte w komentarzach W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe powiązane z cookies i podobnymi funkcjami Do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień strony / przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików – wówczas dane osobowe będą usunięte do czasu wniesienia sprzeciwu) Dane przekazywane w trakcie postępowania reklamacyjnego i innych procedur związanych z roszczeniami Klienta Pozostała kategoria danych za wyjątkiem danych z plików cookies.
 3. W każdym przypadku dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania; dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 4. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

§ 7

UZYSKIWANIE DOSTĘPU I AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH, REKLAMACJE

Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, wówczas masz prawo do: a) dostępu do danych osobowych; b) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na podstawie RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; c) uzyskania kopii swoich danych osobowych. Ponadto, możesz poprosić o skorygowanie danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcie danych osobowych (art. 17 RODO), wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji (art. 20 RODO). W związku z prawem do bycia zapomnianym, Administrator dokona aktualizacji lub usunięcia Twoich danych, chyba że ma prawny obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem. W niektórych przypadkach masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). Możesz również skontaktować się z Administratorem w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych. Administrator stara się niezwłocznie rozpatrywać wszelkie żądania dotyczące w/w operacji na danych osobowych, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od chwili otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania Administrator ma prawo rozpatrzyć Twoje żądanie w terminie przekraczającym 30 dni, o czym wcześniej poinformuje. Administrator dąży do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli będziesz nadal niezadowolony/na z uzyskanej odpowiedzi, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych lokalnego organu ochrony danych. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 r. zastąpił GIODO.

§ 8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Portal, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka. Cookies są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, czy telefonie komórkowym, które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Za pomocą cookies obserwuję i analizuję ruch na stronie. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie wyświetlana jest Tobie informacja na temat stosowania przeze mnie plików cookies. Możesz na nie zgodzić lub nie. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zazwyczaj zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Należy mieć jednak na względzie, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Jeżeli chcesz dodatkowo zarządzać swoją prywatnością, zamieszczamy listę narzędzi, które mogą być pomocne:

 1. ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej;
 2. wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. ghostery,
 3. dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
 4. tryb incognito w przeglądarce internetowej,
 5. Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,
 6. Google Ads Settings: https://adssettings.google.com/ Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Cookies podmiotów trzecich. Strona, w celu optymalizacji jego funkcjonowania, korzysta z cookies osób trzecich. Google Analytics. Korzystamy z narzędzi Google Analytics, dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki temu tworzymy statystyki i analizy w celu ulepszania działania strony. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony. Mamy włączoną annominację numerów IP – nie wysyłam danych osobowych do USA. Jeżeli jesteś zainteresowany/na szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem opracowanym przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Google Ads – konwersja i remarketing. Korzystamy z narzędzia Google Ads, dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki temu przyciągamy uwagę do naszych treści oraz ofert za pomocą materiałów reklamowych na zewnętrznych stronach internetowych. Analizujemy dane z kampanii reklamowych, w celu optymalizacji działań reklamowych. Materiały reklamowe są dostarczone przez Google za pomocą tzw. „Ad Servers”. W tym celu, używamy cookies serwerowych, za pomocą których określone parametry mierzenia sukcesu dotarcia do odbiorców, takie jak zamieszczanie reklam lub kliknięć użytkowników mogą być mierzone. Jeśli wejdą Państwo na naszą stronę internetową przez reklamę Google, Google Ads przechowa plik cookie na Państwa urządzeniu. Dla tych plików cookies, w celu analizy wartości, są zazwyczaj przechowywane: unikalny identyfikator cookie, liczba wyświetleń na jedno lokowanie reklamy (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) oraz informacja opt-out (oznaczenie, który użytkownik nie życzy sobie by był dalej uwzględniany). Pliki cookies pozwalają Google na rozpoznawanie Państwa przeglądarki internetowej. Nie zbieramy ani nie przetwarzamy jakichkolwiek danych osobowych na podstawie w/w środków reklamowych. Nie uzyskujemy innych danych, nie możemy identyfikować użytkowników na podstawie uzyskanych informacji. Z uwagi na użyte narzędzia marketingowe, Państwa przeglądarka automatycznie rozpoczyna połączenie z serwerem Google. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w żadnej usłudze Google lub nie są Państwo zalogowani, istnieje możliwość, że dostawcy sieci mogą pozyskać i przechowywać Państwa adres IP. Używamy również narzędzia remarketingu w Google Ads, która umożliwia prezentowanie użytkownikom naszej strony internetowej reklam opartych na ich zainteresowaniach z innych stron internetowych należących do sieci reklamowej Google. W tym celu Google przechowuje cookies w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone serwisy Google lub strony internetowe w Google Display Network, by w unikalny sposób zidentyfikować przeglądarkę internetową na konkretnym urządzeniu. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentów dot. RODO i Google Ads: https://ads.google.com/intl/pl_pl/home/faq/gdpr/. Korzystamy również z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i dostarczanych przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. W ramach tych narzędzi kierujemy do Państwa reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na wyrażonej przez Państwa zgodzie na cookies reklamowe. W celu kierowania do Państwa reklam spersonalizowanych pod kątem Państwa zachowań na naszej Stronie, korzystamy z Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszej Strony w zakresie przeglądanych stron. Nie przekazujemy danych osobowych. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Państwa identyfikację. Pozwalają nam wyłącznie uzyskać informacje jakie działania zostały podjęte w ramach naszej Strony. Zwracamy jednak uwagę, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Państwu zebranymi w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Obecnie Pixel Facebooka oddziałuje również na dane z Instagrama. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Narzędzia społecznościowe. Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, czy TikTok. Wyświetlając stronę, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Jeśli zalogowałaś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, w tym możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. • Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy • Twitter - https://twitter.com/en/privacy • YouTube - https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl • Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content • TikTok - https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy • LinkedIn - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

§ 9

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsze zasady Polityki prywatności obowiązują od dnia 24 kwietnia 2022r. Administrator oświadcza, iż ma prawo do dokonania zmian niniejszego dokumentu. O wszelkich zmianach Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na zapoznanie się z treścią zmienionego dokumentu, np. poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Polityki prywatności na stronie głównej Serwisu Internetowego.

Dzwoni Adwokat wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej aplikacji internetowej, wyrażasz zgodę na naszą polityką prywatności i polityke plików coookies