Joanna Nowicka

Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Nowicka

location

Szczecin

company

O Mnie

Adwokat z wieloletnim stażem. Specjalizuje się w sprawach, które jeżeli Kogoś dotkną są najtrudniejsze- są to sprawy rodzinne takie jak rozwód, separacja, podział majątku, opieka nad dziećmi, uzyskanie opieki naprzemiennej, alimenty, kontakty,ustalenie miejsca pobytu dziecka przy jednym z rodziców czyli tzw. piecza naprzemienna, a także sprawy związane z egzekucją kontaktów oraz pozbawieniem władzy rodzicielskiej i przysposobieniem ( adopcją) . Sprawy karne są również w zakresie moich usług- tak wiele zależy od postępowania przygotowawczego.Na sali sądowej najważniejszy jest dla mnie Klient i jego sprawa.

Specjalizacje

  Prawo Karne
  Prawo rodzinne i opiekuńcze
  Prawo odszkodowawcze
  Prawo spadkowe
  Postępowanie egzekucyjne
  Postępowanie nakazowe
  Postępowanie zwykłe
  Ochrona dóbr osobistych
  Zadośćuczynienie
  Jazda pod wpływem alkoholu
  Posiadanie narkotyków
  Groźba karalna
  Uszkodzenie ciała
  Kradzież
  Kradzież z włamaniem
  Rozbój
  Paserstwo
  Fałszowanie dokumentów
  Stalking
  Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
  Postępowanie wykonawcze
  Warunkowe przedterminowe zwolnienie
  Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Doświadczenie

15 lat w zawodzie jako czynny adwokat a wcześniej 3,5 roku jako aplikant adwokacki. Szereg spraw rodzinnych takich jak rozwód, separacja, podział majątku, opieka nad dziećmi, uzyskanie opieki naprzemiennej, alimenty, kontakty,ustalenie miejsca pobytu dziecka przy jednym z rodziców czyli tzw. piecza naprzemienna, egzekucja kontaktów oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej i przysposobienie ( adopcja) zakończone pomyślnie zgodnie ze strategia procesową uzgodniona z Klientem.

Opinie (0)

Moje Artykuły

 • Podział majątku – u notariusza czy przed sądem?

  Podział majątku – u notariusza czy przed sądem? Dopóki trwa małżeńska wspólność majątkowa, małżonkowie nie mogą dokonać podziału majątku oraz nie mogą samodzielnie rozporządzać przypadającym im udziałem. Po powstaniu rozdzielności majątkowej (umownej, przymusowej lub z mocy prawa) możemy przejść do kolejnego etapu, jakim jest podział majątku wspólnego. Podziału majątku możemy dokonać na dwa sposoby: polubownie, w wyniku zgodnego porozumienia stron u notariusza lub przed sądem wnosząc wniosek o podział majątku. Podział majątku przed notariuszem w wyniku umowy bez wątpienia będzie dobrym pomysłem, jeżeli sytuacja nie jest skomplikowana, np.: w majątku wspólnym nie znajduje się wiele składników, nie dokonano nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny i odwrotnie oraz jeżeli strony mają zgodne stanowiska i taka umowa nie doprowadzi do ich pokrzywdzenia. Ogromną zaletą takiego rozwiązania jest szybkość- zazwyczaj wystarczy do tego jedna wizyta u notariusza w celu sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego. Co jednak gdy nie potrafimy się porozumieć, jak podzielić majątek, kto ma mieszkać we wspólnej nieruchomości, kto ma spłacać kredyt, kto ma przejąć samochód? Jedyną opcją wówczas jest wszczęcie postępowania przed sądem o podział majątku. Wbrew pozorom nie jest to gorsze rozwiązanie niż porozumienie się i sporządzenie umowy u notariusza- Sąd ma znacznie szersze kompetencje i może dokładnie prześwietlić majątek, zobowiązania, środki finansowe każdej ze stron. Niejednokrotnie bowiem bywa tak, że jeden z małżonków ukrywa jakąś część środków pieniężnych wchodzących w skład majątku wspólnego. Sąd ma możliwość zwrócenia się do odpowiednich instytucji, banków (nie obowiązuje wówczas tajemnica bankowa), aby ustalić faktyczny stan majątku wspólnego oraz majątków każdej ze stron. Ponadto sąd z urzędu zbada, czy przypadkiem nie dokonano nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty któregoś z małżonków, jeżeli w trakcie postępowania poweźmie taką wątpliwość. Przed sądem możemy również wnioskować o przeprowadzenie dowodu z dokumentów, oględzin, opinii biegłych, przesłuchania stron, a nawet z zeznań świadków. Nie ulega jednak wątpliwości, że takie postępowanie będzie trwało dłużej, aniżeli rozwiązanie w postaci zawarcia umowy u notariusza. 📷

  Czytaj dalej  
 • Rozdzielność majątkowa a podział majątku

  Rozdzielność majątkowa a podział majątku Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje ustrój wspólności majątkowej małżonków. Od tego momentu mamy do czynienia z trzema odrębnymi majątkami: z majątkiem osobistym jednego małżonka, majątkiem osobistym drugiego małżonka oraz majątkiem wspólnym małżonków. Powstaniu małżeńskiej wspólności majątkowej można zapobiec poprzez zawarcie przedmałżeńskiej umowy zwane potocznie intercyzą. Do majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą, m.in. nieruchomości i ruchomości, wszelkie środki pieniężne nabyte przez małżonka przed zawarciem związku małżeńskiego (przed powstaniem wspólności majątkowej), przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, itp. Tym samym, odnosząc się do podstawowego składnika majątków większości osób, tj. wynagrodzenia za pracę, należy wskazać, że wchodzi ono w skład majątku wspólnego małżonków. Zatem nie ma znaczenia, że małżonek X zarabia o połowę mniej niż małżonek Y- niezależnie od tego oba wynagrodzenia są przedmiotem wchodzącym w skład majątku wspólnego. Co do zasady, każdy z małżonków posiada równe udziały w majątku wspólnym, tj. 50/50. Jak zatem doprowadzić do powstania rozdzielności majątkowej? Oczywiście, jak wskazano na początku, można jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego zawrzeć umowę, dzięki której małżeńska wspólnota majątkowa nie powstanie wraz z wstąpieniem w związek małżeński. Również w trakcie trwania związku małżeńskiego można zawrzeć taką umowę przed notariuszem lub złożyć pozew do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Są jednak takie sytuacje, kiedy rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa, np. po orzeczeniu rozwodu, separacji lub ogłoszenia upadłości konsumenckiej jednego z małżonków. Powstanie rozdzielności majątkowej nie jest jednocześnie podziałem majątku wspólnego małżonków- powstanie rozdzielności otwiera jedynie drogę do podziału wspólnego majątku, czyli przyznaniu określonych składników majątku konkretnej osobie, ustalenie wysokości spłat, dokonanie rozliczeń i nakładów. Joanna Nowicka-Mosiądz/ 2 sierpnia 2021

  Czytaj dalej  
 • Rozwód – jak to ugryźć?

  Rozwód – jak to ugryźć? Badania dowodzą, że rozwód, obok śmierci współmałżonka czy rodziców, jest jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć, jakie mogą dotknąć dorosłego człowieka. Nie jest zatem niczym dziwnym, że decyzję o rozwodzie często odwlekamy, odkładamy na później, co, niestety, zazwyczaj nie przynosi najlepszego efektu. Jak zatem podjąć tę trudną decyzję? Na co się przygotować? Czego się spodziewać? Po pierwsze, aby można było rozwiązać małżeństwo przez rozwód, musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia. Co to oznacza w praktyce? Musi nastąpić zerwanie więzi pomiędzy małżonkami: więzi fizycznej (czyli brak współżycia), więzi emocjonalnej, duchowej (brak porozumienia, brak zaangażowania w związek, przede wszystkim brak uczucia, itp.) oraz więzi gospodarczej (prowadzenie osobnych gospodarstw domowych- nawet przebywając pod jednym dachem, itp.). Musimy również zastanowić się, czy chcemy ustalać, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Żądanie ustalenia winy drugiego małżonka wcale nie musi wiązać się z długoletnim procesem, jeżeli posiadamy dobre, niezbite dowody i zastosujemy odpowiednią argumentację. Co do zasady, zgodnie z przepisami, Sąd orzekając o rozwodzie, ustala również winę jednego lub obojga małżonków. Na zgodny wniosek obu stron Sąd może jednak odstąpić od ustalenia winy. A co jeżeli mamy wspólne małoletnie dzieci? Sąd będzie musiał zbadać, czy w wyniku rozwodu rodziców nie ucierpi dobro małoletnich dzieci. Jeżeli Sąd uzna, że taka decyzja pociągnęłaby za sobą dramatyczne dla małoletnich skutki, oddali wówczas powództwo o rozwód. Praktyka jednak pokazuje, że rzadko dochodzi do takich sytuacji, a dobry adwokat rozwodowy oraz Sąd potrafią doprowadzić do tego, aby zabezpieczyć interesy małoletnich bez ograniczania swobody rodziców do rozpoczęcia nowego etapu w życiu. 📷 Joanna Nowicka-Mosiądz/ 2 sierpnia 2021

  Czytaj dalej  

Dzwoni Adwokat wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej aplikacji internetowej, wyrażasz zgodę na naszą polityką prywatności i polityke plików coookies